Nakoľko v našich vzťahoch s klientmi a návštevníkmi webu dochádza k zberu a spracovaniu osobných údajov, prijali sme opatrenia na zabezpečenie ich ochrany. Vaše osobné údaje používame na interné účely a dodržiavanie právnych predpisov. Okrem nás môžeme Vaše osobné údaje zveriť našim partnerom, od ktorých však vyžadujeme minimálne rovnakú mieru ochrany osobných údajov, akú jej venujeme my. Dodržiavame nasledovné zásady:

●  Zbierame, používame, spracúvame a chránime osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami

●  Nepoužívame Vaše údaje na iné účely, než sú špecifikované v tejto Ochrane osobných údajov

●  Nezbierame viac informácií, než je nevyhnutné

Údaje prevádzkovateľa

F-Motel, s.r.o., Podtureň Roveň 304, 033 01  Podtureň, IČO: 45902267, DIČ: 2023148215, IČ DPH: SK2023148215, Zapísaná: OR Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 53781/L prevádzkuje túto webovú stránku https://www.f-hotel.sk.

Kontaktné údaje

Ohľadom detailov ochrany osobných údajov nás môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0900 000 000, alebo na e-mail: info@f-hotel.sk.

Čo je osobný údaj?

Osobný údaj je údaj týkajúci sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného alebo viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity fyzickej osoby.

Aké osobné údaje zbierame:

  1.  Identifikačné údaje dotknutej osobynapr. meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, preukaz totožnosti; IČO, DIČ a DIČ DPH fyzickej alebo právnickej osoby podnikateľa.
  2.  Kontaktné údaje na komunikáciu s Vami a medzi užívateľmi, napr. e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, fakturačná adresa.
  3.  Údaje o Vašom správaní na webe a využívaní služieb napr. položky, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte.
  4.  Údaje získavané z Vašich zariadení, Môžeme automaticky spracúvať údaje z Vašich zariadení, keď využívate našu stránku a/alebo služby. Na základe týchto údajov nemusíte byť priamo identifikovateľní, avšak môže obsahovať špecifické informácie o Vašom zariadení.

Ako používame Vaše osobné údaje (Právne základy, účely spracúvania a doba spracovania)
Vaše osobné údaje zbierame za účelom poskytnutia služieb. Vo všeobecnosti používame osobné údaje na prevádzkovanie a zlepšovanie našich Služieb, registráciu v našom systéme, za účelom reklamy a komunikácie s Vami. Tieto dáta môžeme použiť na nasledovné účely, na základe uvedených právnych základov.

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy. Ak si u nás objednáte tovar alebo službu, na vybavenie objednávky nevyhnutne potrebujeme osobné údaje pri predaji, doručovaní a komunikácii ohľadom objednávky.
Právnym základom je, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba spracovania je určená osobitnými predpismi.

Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, ktoré môžeme splniť len spracovaním Vašich osobných údajov, pričom ich spracúvaniu venujeme náležitú starostlivosť. Občiansky zákonník vyžaduje osobné údaje pri uzatvorení zmluvy, predpisy na ochranu spotrebiteľa ukladajú povinnosť umožniť reklamáciu poskytnutej služby. Zákon o účtovníctve počíta s uchovávaním účtovných dokladov po stanovenú dobu, zákon o DPH za účelom fakturácie a podobne.

Právnym základom je, že spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu. Doba spracovania je určená osobitnými predpismi.

Marketing
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom priameho marketingu.

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, nakoľko ste o takéto služby prejavili záujem.
Ak boli osobné údaje získané na základe vášho súhlasu, t.j. nie ste registrovaným klientom ani ste doteraz nevyužili naše služby, môžeme Vás osloviť za účelom priameho marketingu, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Doba spracovania je 5 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prehliadania tejto webovej lokality. Vďaka súborom cookie webová lokalita ukladá požadované informácie o Vašich krokoch a predvoľbách (prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia) na určité časové obdobie, takže počas opätovnej návštevy webovej lokality alebo pri prehliadaní webových stránok nie je potrebné znova zadávať údaje. Cookies nám podávajú informácia o Vašich preferenciách a umožňujú individualizovať ponuky.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať v nastaveniach Vášho prehliadača.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Na zabezpečenie bezpečnosti sú v našich systémoch implementované nástroje v súlade so súčasným stavom vývoja v oblasti bezpečnosti. Webové stránky využívajú zabezpečený komunikačný protokol https://, uchovávané údaje sú chránené heslom a šifrované. Na našich zariadeniach využívame firewall a antivírusový systém. Listinné dokumenty sú uložené v uzamknutých priestoroch bez prístupu neoprávnených osôb.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

Na zabezpečenie plynulého poskytovania služieb využívame dodávateľov, tretie strany, ktoré nám pomáhajú realizovať naše služby.
Od týchto osôb požadujeme úroveň ochrany na úrovni minimálne rovnakej, ako ju zabezpečujeme my.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: XXX

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Právo na prístup
Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o Vás spracúvame. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať hore uvedenými spôsobmi. Následne Vám poskytneme kópiu Vašich údajov. Na vybavenie Vašej žiadosti môžeme požadovať dodatočné overenie Vašej identity.
Právo na opravu:
Ak zistíte, že údaje, ktoré o Vás máme nie sú správne, môžete nás kontaktovať, aby sme ich upravili a udržiavali korektné údaje.
Právo na výmaz:
Ak si z akéhokoľvek dôvodu budete priať vymazanie Vašich osobných údajov, môžete nás jednoducho kontaktovať. Niektoré údaje musíme archivovať pre splnenie zákonných povinností.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a my pozastavíme ich spracúvanie ak neexistuje vážny dôvod na ich ďalšie spracúvanie.
Právo na prenosnosť:
Môžete nás požiadať o získanie alebo prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy a je vykonávané automatizovanými prostriedkami.
Právo na obmedzenie spracúvania:
Môžete nás požiadať o zúženie okruhu účelov, na ktoré spracúvame osobné údaje.
Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a my ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov v rozsahu poskytnutého súhlasu okamžite.

Právo podať hlásenie Úradu pre ochranu osobných údajov

Máte právo oznámiť národnej autorite pre ochranu osobných údajov akékoľvek pochybnosti o našich spracovateľských aktivitách, ak sme Vám neposkytli adekvátne vysvetlenie v primeranom čase. Na Slovensku, je národnou autoritou pre ochranu osobných údajov Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 820 07, tel.02/3231 3220, www.dataprotection.gov.sk